آرشیو : محدودکردن اینترنت، اثرات نامطلوبی بر گردشگری یزد گذاشت