آرشیو : شهر یزد؛ سمفونی بد صدایی که سازهایش کوک نیست