آرشیو : بیم و امیدهای یزد، پنج سال پس از ثبت جهانی