آرشیو : به برنامه‌های یونسکو پایبند نباشیم، احتمال خروج از ثبت وجود دارد