آرشیو : برخورد قهری با کودک متخلف، برخلاف اصول دموکراتیک جامعه است