آرشیو : بخشی از علوم‌ انسانی باید نقش وجدان جامعه را بازی کند