آرشیو : انباشت زباله در بناهای بی سر و سامان بافت تاریخی