مجله پرگار | ۱۹۴

عناوین مطالب

بازگشت

شناسنامه

صاحب امتیاز: نسرین زمان زاده
مدیر مسئول: زهرا شاه شوازی
قائم مقام مدیر مسئول: مهدی زمان زاده
سردبیر: عاطفه ابراهیمی
سال انتشار: 1402
شماره پیاپی: 227
شماره جدید: 194
تاریخ انتشار: مهر 1402