مجله پرگار | ۱۹۳

عناوین مطالب

بازگشت

شناسنامه

صاحب امتیاز: نسرین زمان زاده
مدیر مسئول: زهرا شاه شوازی
قائم مقام مدیر مسئول: مهدی زمان زاده
سردبیر: عاطفه ابراهیمی
سال انتشار: 1402
شماره پیاپی: 226
شماره جدید: 193
تاریخ انتشار: شهریور 1402