مجله پرگار | ۱۹۱

عناوین مطالب

بازگشت

شناسنامه

صاحب امتیاز: نسرین زمان زاده
مدیر مسئول: زهرا شاه شوازی
قائم مقام مدیر مسئول: مهدی زمان زاده
سردبیر: عاطفه ابراهیمی
سال انتشار: دهم
شماره پیاپی: 224
شماره جدید: 191
تاریخ انتشار: خرداد 1402