مجله پرگار | ۱۹۰

عناوین مطالب

بازگشت

شناسنامه

صاحب امتیاز: نسرین زمان زاده
مدیر مسئول: زهرا شاه شوازی
قائم مقام مدیر مسئول: مهدی زمان زاده
سردبیر: عاطفه ابراهیمی
سال انتشار: دهم
شماره پیاپی: 223
شماره جدید: 190
تاریخ انتشار: اردیبهشت 1402