مجله پرگار | ۱۸۹

عناوین مطالب

بازگشت

شناسنامه

صاحب امتیاز: نسرین زمان زاده
مدیر مسئول: زهرا شاه شوازی
قائم مقام مدیر مسئول: مهدی زمان زاده
سردبیر: عاطفه ابراهیمی
سال انتشار: دهم
شماره پیاپی: 222
شماره جدید: 189
تاریخ انتشار: فروردین 1402