دانلود هفته نامه پرگار | ۱۸۰

عناوین مطالب

بازگشت

شناسنامه

صاحب امتیاز: نسرین زمان زاده
مدیر مسئول: زهرا شاه شوازی
قائم مقام مدیر مسئول: مهدی زمان زاده
سردبیر: عاطفه ابراهیمی
سال انتشار: نهم
شماره پیاپی: 213
شماره جدید: 180
تاریخ انتشار: فروردین 1401