دانلود هفته نامه پرگار | ۱۷۱

عناوین مطالب

بازگشت

شناسنامه

صاحب امتیاز: نسرین زمان زاده
مدیر مسئول: زهرا شاه شوازی
قائم مقام مدیر مسئول: مهدی زمان زاده
سردبیر: عاطفه ابراهیمی
سال انتشار: هشتم
شماره پیاپی: 204
شماره جدید: 171
تاریخ انتشار: امرداد 1400