دانلود هفته نامه پرگار| شماره ۱۶۳

عناوین مطالب

بازگشت

برای این شماره عناوین و محتوایی در سایت درج نشده است. شما می توانید با عضویت در سایت نسبت به دانلود نسخه الکترونیک و مشاهده عناوین و محتوای این شماره اقدام نمایید. همچنین در صورت نیاز می توانید نسخه چاپی این شماره را سفارش دهید.

شناسنامه

صاحب امتیاز: نسرین زمان زاده
مدیر مسئول: زهرا شاه شوازی
قائم مقام مدیر مسئول: مهدی زمان زاده
سردبیر:
سال انتشار: هفتم
شماره پیاپی: 196
شماره جدید: 163
تاریخ انتشار: شهریور 1399