درباره پرگار

هفته نامه پرگار مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اوایل دهه هشتاد خورشیدی دریافت کرد. بعد از چند بار تعطیلی به دلایل مختلف از اوایل سال ۱۳۹۲ به صورت مستمر در حال چاپ است. شماره گذاری جدید نشریه نیز بر اساس انتشار از سال ۱۳۹۲ می باشد.

صاحب امتیاز: نسرین زمان زاده

مدیرمسئول: زهرا شاه شوازی

قائم مقام مدیرمسئول: مهدی زمان زاده

سردبیر: عاطفه ابراهیمی

این نشریه توانسته مخاطبانی جذب کند. رویکرد نشریه انتقادی در حوزه اجتماعی و اقتصادی است اما گاهی نیم نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی هم دارد.

پرگار هم اکنون به صورت الکترونیک و کاغذی منتشر می شود.