تماس و تلفن

نشانی:
شهر جهانی یزد، محله فهادان، خانه تاریخی حیرانی
تلفن :
۰۹۱۳۷۰۷۰۹۵۳

تلفن همراه:
۰۹۱۹۴۹۶۳۷۳۴

پست الکترونیک:

pargarweekly@gmail.com